expiate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expiate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expiate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expiate.

Từ điển Anh Việt

 • expiate

  /'ekspieit/

  * ngoại động từ

  chuộc, đền (tội)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • expiate

  * kỹ thuật

  hết hạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • expiate

  make amends for

  expiate one's sins

  Synonyms: aby, abye, atone