abyssal zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abyssal zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abyssal zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abyssal zone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abyssal zone

    the deep sea (2000 meters or more) where there is no light

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).