abnormal wear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abnormal wear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abnormal wear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abnormal wear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abnormal wear

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự mòn không bình thường