abnormal propagation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abnormal propagation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abnormal propagation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abnormal propagation.

Từ điển Anh Việt

  • abnormal propagation

    (Tech) truyền lan bất thường