vắng mợ thì chợ vẫn đông trong Tiếng Anh là gì?

vắng mợ thì chợ vẫn đông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ vắng mợ thì chợ vẫn đông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • vắng mợ thì chợ vẫn đông

    no man is indispensable