tuệ tâm trong Tiếng Anh là gì?

tuệ tâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuệ tâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuệ tâm

    (Buddhism) enlightened soul