tuệ lực trong Tiếng Anh là gì?

tuệ lực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuệ lực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuệ lực

    (buddhist) power of intelligence

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuệ lực

    (Buddhism) power of intelligence