tuệ cầm trong Tiếng Anh là gì?

tuệ cầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuệ cầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuệ cầm

    parrot