trong da trong Tiếng Anh là gì?

trong da trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trong da sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trong da

    * ttừ

    intradermal, intracutaneous