trong ấy trong Tiếng Anh là gì?

trong ấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trong ấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trong ấy

    there, in that place