trong đó trong Tiếng Anh là gì?

trong đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trong đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trong đó

    inside; in there; among them

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trong đó

    during which, of which