trước được trong Tiếng Anh là gì?

trước được trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trước được sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trước được

    * dtừ

    incalculability