trơ như đá trong Tiếng Anh là gì?

trơ như đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trơ như đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trơ như đá

    stiff as tone (to be unrepentant, unashamed)