trông ra trong Tiếng Anh là gì?

trông ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trông ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trông ra

    to look out, to appear like