thính phòng trong Tiếng Anh là gì?

thính phòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thính phòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thính phòng

    concert hall; auditorium

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thính phòng

    concert hall, auditorium