thân xla-vơ trong Tiếng Anh là gì?

thân xla-vơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thân xla-vơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thân xla-vơ

    * ttừ

    slavophil