tế bào thể trong Tiếng Anh là gì?

tế bào thể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tế bào thể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tế bào thể

    cytoplasm