tạp phẩm trong Tiếng Anh là gì?

tạp phẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạp phẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tạp phẩm

    sundry goods, sundries

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tạp phẩm

    sundry goods, sundries