tạng trong Tiếng Anh là gì?

tạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tạng

  viscera; physical make-up (of a person); constitution; collection of writings

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tạng

  * noun

  innards, inner parts, viscera. constitution

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tạng

  constitution, health, viscera, innards, inner parts