tạng thấp khớp trong Tiếng Anh là gì?

tạng thấp khớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạng thấp khớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tạng thấp khớp

    arthritism