tạng đa cảm trong Tiếng Anh là gì?

tạng đa cảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạng đa cảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tạng đa cảm

    emotional constitution