tạng người trong Tiếng Anh là gì?

tạng người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạng người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tạng người

    constitution, state of health, health