tạng phủ học trong Tiếng Anh là gì?

tạng phủ học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạng phủ học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tạng phủ học

    * dtừ

    splanchnology