tạng dị ứng trong Tiếng Anh là gì?

tạng dị ứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạng dị ứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tạng dị ứng

    allergic diathesis