tạng yếu trong Tiếng Anh là gì?

tạng yếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạng yếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tạng yếu

    physically weak