tâm tâm xã trong Tiếng Anh là gì?

tâm tâm xã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tâm tâm xã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tâm tâm xã

    union of hearts, of one mind