tâm bất tại trong Tiếng Anh là gì?

tâm bất tại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tâm bất tại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tâm bất tại

    heddless; inattentive; absent-minded