tâm địa cầu trong Tiếng Anh là gì?

tâm địa cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tâm địa cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tâm địa cầu

    * ttừ

    geocentric