nong sức trong Tiếng Anh là gì?

nong sức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nong sức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nong sức

    strain oneself, exert oneself