nong nia trong Tiếng Anh là gì?

nong nia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nong nia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nong nia

    large flat winnowing basket