nong nả đua chen trong Tiếng Anh là gì?

nong nả đua chen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nong nả đua chen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nong nả đua chen

    to exert oneself to the utmost and compete sharply