nong nả trong Tiếng Anh là gì?

nong nả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nong nả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nong nả

  exert oneself to the utmost

  nong nả đua chen to exert oneself to the utmost and compete sharply

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nong nả

  Exert oneself to the utmost

  Nong nả đua chen: To exert oneself to the utmost and compete sharply

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nong nả

  exert oneself to the utmost