nong nóng trong Tiếng Anh là gì?

nong nóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nong nóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nong nóng

    xem nóng (láy)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nong nóng

    xem nóng (láy)