nong đầy túi trong Tiếng Anh là gì?

nong đầy túi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nong đầy túi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nong đầy túi

    fill one's pocket