non yểu trong Tiếng Anh là gì?

non yểu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ non yểu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • non yểu

    die young