non nửa trong Tiếng Anh là gì?

non nửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ non nửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • non nửa

    less than half