non một thế ky trong Tiếng Anh là gì?

non một thế ky trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ non một thế ky sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • non một thế ky

    just under a century