non kém trong Tiếng Anh là gì?

non kém trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ non kém sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • non kém

    not up to the mark, below par; inexperienced; shortcomings weakness; debility

    quản lý non kém immature management

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • non kém

    not up to the mark, below par, inexperienced, shortcomings