nhắm mắt mà tin trong Tiếng Anh là gì?

nhắm mắt mà tin trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhắm mắt mà tin sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhắm mắt mà tin

    * thngữ

    to take in