nhúng vật gì vào nước trong Tiếng Anh là gì?

nhúng vật gì vào nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhúng vật gì vào nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhúng vật gì vào nước

    to dip something in a liquid