nhàn cư vi bất thiện trong Tiếng Anh là gì?

nhàn cư vi bất thiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhàn cư vi bất thiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhàn cư vi bất thiện

    * tục ngữ

    the devil makes work for idle hands; an idle brain is the devil's workshop; idleness is the mother of all evil

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhàn cư vi bất thiện

    the devil makes work for idle hands