ngữ tộc trong Tiếng Anh là gì?

ngữ tộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngữ tộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngữ tộc

    language family

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngữ tộc

    language family