ngữ lưu trong Tiếng Anh là gì?

ngữ lưu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngữ lưu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngữ lưu

    spoken chain; utterance