ngữ hệ trong Tiếng Anh là gì?

ngữ hệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngữ hệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngữ hệ

    family (of languages); linguistics family

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngữ hệ

    family (of languages)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngữ hệ

    family (of languages)