ngữ cú trong Tiếng Anh là gì?

ngữ cú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngữ cú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngữ cú

    * dtừ

    phraseology

    * ttừ

    phraseological