ngữ chi trong Tiếng Anh là gì?

ngữ chi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngữ chi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngữ chi

    language offshoot