ngồi xử trong Tiếng Anh là gì?

ngồi xử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngồi xử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngồi xử

    to sit in judgement

    họ không có quyền ngồi xử chúng tôi! they have no right to sit in judgment over us!