ngồi lâu hơn ai trong Tiếng Anh là gì?

ngồi lâu hơn ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngồi lâu hơn ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngồi lâu hơn ai

    * thngữ

    to sit somebody out