ngồi khoanh tay không làm gì trong Tiếng Anh là gì?

ngồi khoanh tay không làm gì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngồi khoanh tay không làm gì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngồi khoanh tay không làm gì

    * thngữ

    to sit on one's hands