ngồi bảnh choẹ trong Tiếng Anh là gì?

ngồi bảnh choẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngồi bảnh choẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngồi bảnh choẹ

    sit haughtily